Reminder: uitnodiging bijzondere Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

de Algemene Ledenvergadering (ALV) over seizoen 2019-2020 is in afgeslankte wijze op vrijdag 23 april digitaal gehouden. Die vergadering was statutair verplicht, we hebben toen alleen de hoogst noodzakelijk punten geagendeerd. Zoals in die ALV besproken hebben we een aantal onderwerpen voor ons uitgeschoven. We willen u middels deze weg uitnodigen voor een bijzondere Algemene Leden Vergadering, waarin we alsnog toelichting willen geven op verschillende onderwerpen, waaronder de lopende projecten, het vrijwilligersbeleid en het algehele reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast willen we ook graag de bestuursverkiezing houden.

Deze bijzondere ALV vindt plaats op vrijdag 17 september, aanvang 20:00u in de kantine op het sportpark. Hoe u zich aan kunt melden, vindt u onderaan deze e-mail.

Voorlopige agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
4. Projecten
5. Vrijwilligersbeleid
6. Communicatie
7. Bestuursverkiezing
8. Huldiging jubilarissen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aanvullende toelichting bestuursverkiezing

Eerder is er aangekondigd dat er een aantal wijzigingen zijn in het Algemeen Bestuur (AB). Zo bekleedt op dit moment Jack Sleddens op interimbasis de functie van penningmeester en is hij formeel verkiesbaar op de aanstaande ALV. Daarnaast heeft Jac Slenders zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn als voorzitter seniorenzaken. De functie PR & Sponsoring voorzitter is vacant.

Begin dit jaar gaf Wil Wils te kennen dat zijn drukke werkagenda in combinatie met recente gezinsuitbreiding het niet toelaat om zich volledig in te zetten voor de functie van secretaris in het AB. In goed onderling overleg is besloten dat Wil Wils een stapje terug doet en achter de schermen zijn opvolger zal blijven ondersteunen in een aantal neventaken. Mariëlle Vervest heeft zich beschikbaar gesteld als opvolger van Wil en is verkiesbaar voor de functie van secretaris op aanstaande ALV van vrijdag 17 september.

Conform artikel 9 van de statuten worden bestuursleden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Tevens hebben ouders, conform statuten, de mogelijkheid om te stemmen voor leden onder de 18 jaar. Tot 3 dagen voor de jaarvergadering kunnen mogelijke tegenkandidaten, onder in achtneming van het bovenstaande, worden gemeld bij de secretaris.

Hoe meldt u zich aan?

In verband met de Corona-maatregelen is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt. U meldt zich aan middels een e-mail te sturen naar secretaris@rkvvbergeijk.nl voor vrijdag 10 september.

Uiteraard worden de regels met betrekking tot het Corona-virus in acht genomen tijdens de ALV. Indien er additionele maatregelen zijn, zullen wij de aanwezigen hierover tijdig informeren.

Met vriendelijke groeten,
Bart Free
Communicatie RKVV Bergeijk

namens Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk