Herinnering: uitnodiging ALV Vrijdag 18 November

Beste leden,

Graag herinneren wij u aan de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) over seizoen 2021-2022. Deze ALV vindt plaats op vrijdag 18 november, aanvang 20:00u in de kantine op het sportpark. Hoe u zich kunt aanmelden, vindt u onderaan deze e-mail.

Voorlopige agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 22 april 2022
4. Jaarverslag 2021-2022
5. Financieel jaarverslag 2021-2022
6. Verslag kascommissie
7. Mededelingen Bestuur
8. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar: Jan Kuijken (vrijwilligerszaken)
  • Aftredend en herkiesbaar: Jeroen van Hout (jeugdzaken)
  • Aftredend, herkiesbaarheid in overweging: Mat Cuypers (technische zaken)
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Bart Free (communicatie)

9. Huldiging jubilarissen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Aanvullende toelichting bestuursverkiezing

Conform artikel 9 van de statuten worden bestuursleden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Tevens hebben ouders, conform statuten, de mogelijkheid om te stemmen voor leden onder de 18 jaar. Tot 3 dagen voor de jaarvergadering kunnen mogelijke tegenkandidaten, met in achtneming van het bovenstaande, worden gemeld bij de secretaris.

Notulen vorige ALV

De notulen van de vorige ALV zijn terug te lezen via onderstaande link:

https://www.rkvvbergeijk.nl/wp-content/uploads/2022/10/Notulen-ALV-22-april-2022.pdf

Het jaarverslag wordt een week van tevoren gedeponeerd in de bestuurskamer en is op aanvraag beschikbaar bij de secretaris.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich aanmelden middels een e-mail te sturen naar secretaris@rkvvbergeijk.nl voor donderdag 17 november.

Wij verwelkomen u graag op 18 november in onze kantine.

Met vriendelijke groeten,
Bart Free
Communicatie RKVV Bergeijk

namens Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk