Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 22 november 2019 om 20.30 uur wordt in de kantine van sportpark “de Bergerheide” de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het Algemeen Bestuur nodigt u hiervoor van harte uit.

Voorlopige agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 4. Jaarverslag
 5. Jaarrekening seizoen 2018-2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Begroting seizoen 2019-2020
 9. Projecten: o.a. LED-verlichting en parkeerplaats
 10. Bestuursvisie: Stand van Zaken
 11. Vrijwilligersbeleid
 12. Jeugdbeleidsplan
 13. Wervingscommissie
 14. Communicatie
 15. Bestuursverkiezing
 16. Huldiging jubilarissen
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Toelichting bestuursverkiezing.
Dit jaar is binnen het Algemeen Bestuur aftredend Fons Sengers (voorzitter voetbalzaken en secretaris a.i.), Dennis Tummers (voorzitter communicatie) en Mat Cuypers (voorzitter jeugd). Jeroen van Hout is verkiesbaar als jeugdvoorzitter, Mat Cuypers is verkiesbaar voor voorzitter voetbalzaken, Bart Free is verkiesbaar voor voorzitter communicatie en Wil Wils is verkiesbaar voor de functie secretaris.
Conform artikel 9 van de statuten worden bestuursleden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Tevens hebben ouders, conform statuten, de mogelijkheid om te stemmen voor leden onder de 18 jaar. Tot 3 dagen voor de jaarvergadering kunnen mogelijke tegenkandidaten, onder in achtneming van het bovenstaande, worden gemeld bij de secretaris.