Reminder: uitnodiging Algemene Leden Vergadering 22 april 2022

Beste lid,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) over seizoen 2020-2021. Deze ALV vindt plaats op vrijdag 22 apil, aanvang 20:00u in de kantine op het sportpark. Hoe u zich kunt aanmelden, vindt u onderaan dit bericht.

Voorlopige agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 17 september 2021
4. Jaarverslag 2020-2021
5. Financieel jaarverslag 2020-2021
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezen kascommissie
8. Mededelingen Bestuur
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Bart Reuter (voorzitter)
10. Huldiging jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

Aanvullende toelichting bestuursverkiezing

Conform artikel 9 van de statuten worden bestuursleden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Tevens hebben ouders, conform statuten, de mogelijkheid om te stemmen voor leden onder de 18 jaar. Tot 3 dagen voor de jaarvergadering kunnen mogelijke tegenkandidaten, met in achtneming van het bovenstaande, worden gemeld bij de secretaris.

Notulen vorige ALV

De notulen van de vorige (bijzondere) ALV zijn terug te lezen via onderstaande link:

notulen ALV 17 september 2021

Het jaarverslag wordt een week van tevoren gedeponeerd in de bestuurskamer en is op aanvraag beschikbaar bij de secretaris.

Hoe meldt u zich aan?

U kunt zich aanmelden middels een e-mail te sturen naar secretaris@rkvvbergeijk.nl voor vrijdag 15 april.

Wij verwelkomen u graag op 22 april in onze kantine.

Met vriendelijke groeten,
Bart Free
Communicatie RKVV Bergeijk

namens Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk