Notulen ALV seizoen 2019-2020

Notulen ALV 23 april 2021.

Opening door Voorzitter Bart Reuter

 • Doel van de ALV: verantwoording afleggen aan leden. Mogelijkheid tot vragen, zorgen en dergelijke.
 • Agenda wordt vastgesteld door Bart Reuter.

Jaarverslag

 • Toegelicht door Bart Reuter
 • Jaarverslag is in tegenstelling tot andere jaren naar iedereen verstuurd
 • Wordt online geplaatst
 • Jaarverslag 2019 geen opmerkingen vanuit de leden.

Jaarrekening seizoen 2019-2020

 • Toegelicht door Jack Sleddens (penningmeester).
 • Door incidentele meevallers lijkt dat er winst is gemaakt. Er is € 12.000 binnen gekomen aan incidentele meevallers: bonus AB InBev,rente van de stichting en huur coca cola kwijtgescholden 
  • Martijn de Bakker vraagt naar de actieve zijde van de jaarrekening.
   • Vreemd vermogen is erg hoog t.o.v. vorig jaar
   • Vlottende actieve is erg laag t.o.v. vorig jaar
   • Jack heeft toegelicht, verder geen vragen
 • Jaarrekening vraag Baten
  • Maarten van Ham vraagt over de sponsoring van Coca Cola en AB InBev; ‘als we de sponsoring van AB InBev en Coca Cola niet gehad hadden, hadden we een negatief resultaat gehad’. Antwoord bestuur: door nieuwe afspraken met beide partijen zal de sponsoring gecontinueerd worden.
  • Wilbert van Maasakkers vraagt over de Raboclub kas. Jack Sleddens geeft aan dat er vorig seizoen ook een bijdrage is ontvangen vanuit de Raboclub kas.
 • Wim Burgmans vraagt hoe de vrijwilligersvergoeding zijn werk gaat.
  • Jack Sleddens geeft aan dat sommige vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding krijgen. Dit heeft enkele voorwaardes (maximaal aantal uren etc.).
 • Anton Kleemans vraagt waarom de bankkosten zo hoog zijn?
  • Dit zijn de pinkosten omdat we de pinautomaten huurden
 • Maarten van Ham vraagt zich af waarom de inventaris veld zo laag is. Maarten geeft ook aan dat het materiaal beter moet binnen RKVV Bergeijk.
  • We zijn het hier als RKVV Bergeijk mee eens. Bart Reuter geeft aan dat de materialen inderdaad kunnen worden verbeterd maar dat we daar druk mee bezig zijn. Anton Kleemans geeft aan dat er eigenlijk een beheerder van het ballenhok moet zijn maar het kost erg veel tijd om dit allemaal bij te houden. Hier moeten we eens invulling aan proberen te geven. Beheer en discipline zal een hoop problemen hiermee oplossen.
 • Anton Kleemans vraag betreffende ledverlichting.
  • Jack geeft aan dat deze afschrijving plaats vind inderdaad
 • Stef Luijten vraagt wat de tegenvaller inhoudt ‘subsidie 2e halfjaar 2019 (gem. Bergeijk)
  • RKVV Bergeijk; we ontvangen aanvang kalenderjaar de subsidie van de Gemeente Bergeijk, deze subsidie heeft dan voor 50% betrekking op het lopende seizoen en voor 50% betrekking op het volgende seizoen. Daarom is deze gecategoriseerd als tegenvaller omdat deze nu over twee seizoenen is verdeelt i.p.v. één seizoen.
 • Verslag kascommissie Bram Rombouts
  • Penningmeester en team hebben hard gewerkt. Er is veel geautomatiseerd en een professionaliseringsslag gemaakt.
  • Incidentele baten zijn correct
  • Kantine opbrengen: in de vorige ledenvergadering zijn aanbevelingen aangeven. Door de corona zijn deze nog niet helemaal geïmplementeerd. Ook hier wordt hard aan gewerkt en de penningmeester heeft aangegeven dat dit de volgende ALV terug gezien wordt.
  • De kascommissie verleent decharge, met uitzodering van de inkomsten van de kantine, die dient nog te moeten worden bekeken.
  • ALV verleent decharge voor het AB.
 • Ruud Loos heeft een vraag over de sponsoring, hij heeft gehoord dat sommige sponsoren willen stoppen met het sponsoren van RKVV Bergeijk
  • Bart Reuter geeft aan dat de grote sponsoren geen blijk hebben geven dat ze willen stoppen. Ruud geeft nog wel aan dat de vereniging wellicht iets (kleins) voor de sponsoren kunnen doen, hier gaat RKVV Bergeijk invulling aan geven.
 • Martijn de Bakker vraagt of er ook binnen de verenging is gekeken voor het verzekeringsgedeelte binnen de club.
  • Hier zal nog verder naar gekeken worden binnen de vereniging wie hier invulling aan kan geven.
 • Anton Kleemans vraagt zich af waarom de kleding 4300 is aangezien
  • We hebben weldegelijk nieuwe kleding aangeschaft, trainingspakken selectie etc.

Rondvraag

 • Maarten vraagt VOG dient te worden aangevraagd. Dit loopt en er wordt een nieuw beleid bepaald. Maarten vraagt of er wat meer aandacht kan worden gegeneerd hiervoor richting de meiden/dames die binnen de club actief zijn. Hier wordt invulling aan gegeven.
 • Maarten vraagt of er een overlegstructuur kan verbeterd tussen trainers/leiders en bestuur.
  • Hier zullen we als vereniging betere invulling aan geven. Ook de beleidsplannen worden verder uitgewerkt en actueel gemaakt worden. Er is ook onderbezetting maar hier geven we als club zo snel mogelijk invulling aan.
 • Stef Luijten vraagt of het aantal leden stijgt of daalt.
  • Bart Reuter geeft aan dat de ledenaantallen stabiel blijft.
  • Wilbert van Maasakkers geeft aan dat de aantal aanmeldingen van de mini’s heel goed gaat + de instroom van de meiden geven de club.
 • Wilbert van Maasakkers geeft aan dat er nieuwe coachjassen moeten komen.
  • Bart Reuter geeft aan dat we er 30 bij laten maken, voor aanvang van het nieuwe seizoen.
 • Martijn de Bakker geeft aan dat er ook een beleidsplan gemaakt moet worden van de meiden.
  • Bart Reuter geeft aan dat we alle jeugdige leden onder hetzelfde beleidsplan vallen en dat we hier verdere invulling aan gaan geven.
 • Sjef van Montfort geeft aan dat de 7 x 7 teams maar 2 avonden hebben kunnen spelen. Sjef geeft aan dat dit goed is voor de club omdat er veel oud leden zich hiervoor aanmelden.
 • Bart Reuter geeft aan dat er verschillende hangjongeren op het hoofdveld rondstruinen. Ook brommers op het hoofdveld en er worden netten stuk gesneden. Het is besproken in het gemeentebestuur en RKVV Bergeijk zou graag willen dat er wat meer gecontroleerd wordt vanuit de gemeente. Stef Luijten geeft aan dat er niet permanent een politieagent kan patrouilleren. Bart Reuter zal een bepaalde tijden doorgeven wanneer de overlast het vaakst voorkomt.

Sluiting

Bart Reuter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en voor de constructieve bijdrage. Hij sluit de vergadering.