Uitnodiging ALV – 16 november 2018

Noteer het maar vast in je agenda: vrijdagavond 16 november vanaf 20:30 uur in de kantine: Dé grote Algemene Ledenvergadering van RKVV Bergeijk!

Hier kunnen alle leden van onze vereniging meepraten over de toekomst van onze club. De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 4. Jaarverslag
 5. Jaarrekening seizoen 2017-2018
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Begroting seizoen 2018-2019
 9. Projecten
 10. Bestuursvisie: Stand van Zaken
 11. Vrijwilligersbeleid
 12. Wervingscommissie
 13. Verklaring Omtrent Gedrag
 14. Social Media Beleid –> 20180611protocolsocialmedia
 15. Communicatie: Sportlink
 16. 90 Jarig Jubileum Terugblik
 17. Bestuursverkiezing
 18. Huldiging jubilarissen
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

Toelichting bestuursverkiezing.
Dit jaar is binnen het Algemeen Bestuur aftredend en herkiesbaar Bart Reuter, voorzitter.

Conform artikel 9 van de statuten worden bestuursleden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Tot 3 dagen voor de jaarvergadering kunnen mogelijke tegenkandidaten, onder in achtneming van het bovenstaande, worden gemeld bij de secretaris.