ALV-vergadering 23 april 2021- voorlopige agenda

In verband met de huidige corona-maatregels is de ALV verzet van vrijdag 26 februari  naar vrijdag 23 april 2021. De corona-noodwet faciliteert deze mogelijkheid. Zie hieronder de voorlopige agenda.

Voorlopige agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 4. Jaarverslag (komt ter inzage in de bestuurskamer)
 5. Corona-impact op de vereniging
 6. Jaarrekening seizoen 2019-2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Begroting seizoen 2020-2021
 10. Projecten: o.a. LED-verlichting velden
 11. Vrijwilligersbeleid
 12. Communicatie
 13. Bestuursverkiezing
 14. Huldiging jubilarissen
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Toelichting bestuursverkiezing
Dit jaar is binnen het Algemeen Bestuur aftredend en niet herkiesbaar; Jacky Hoeks (penningmeester). Aftredend en herkiesbaar binnen het bestuur is Jac Slenders (voorzitter seniorenzaken). Verder heeft Rob Vermeulen te kennen gegeven dat een bestuursfunctie op dit moment niet te combineren is met zijn werk- en privésituatie, vandaar dat ook de positie van voorzitter Sponsoring & PR commissie vacant komt. Jack Sleddens heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van penningmeester en vervult deze functie per 27-11 op interimbasis. Begin dit jaar (2021) gaf Wil Wils te kennen dat zijn privé-situatie het niet toelaat om zich volledig in te zetten voor de functie van secretaris in het AB. In onderling overleg is besloten dat Wil Wils een stapje terug doet en achter de schermen de nieuwe secretaris zal blijven ondersteunen in een aantal neventaken. Mariëlle Vervest heeft zich beschikbaar gesteld als opvolger van Wil en is verkiesbaar voor de functie van secretaris op aanstaande ALV.

Conform artikel 9 van de statuten worden bestuursleden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 3 leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Tevens hebben ouders, conform statuten, de mogelijkheid om te stemmen voor leden onder de 18 jaar. Tot 3 dagen voor de jaarvergadering kunnen mogelijke tegenkandidaten, onder in achtneming van het bovenstaande, worden gemeld bij de secretaris.

Aanmeldingsplicht
In verband met de Corona maatregelen is het verplicht om u aan te melden voor de Algemene Leden Vergadering. Dit kan middels een mailtje naar secretaris@rkvvbergeijk.nl op of voor vrijdag 16 april 2021. Ook de leden die zich eerder hebben aangemeld voor de ALV van 26 februari 2021 wordt gevraagd om zich opnieuw aan te melden voor de nieuwe voorgestelde datum 23 april 2021.

Met vriendelijke groeten,
Wil Wils
Secretaris RKVV Bergeijk